เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่โรงแรมใบบุญแกรนด์ จ.เลย พลตรีกุศล สิงห์สาย รองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดเลย

spm19

เป็นประธานเปิดโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการของผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในพื้นที่หมู่บ้านอาสาพัฒนา และป้องกันตนเอง รุ่นที่ 8 โดยมีดร.วิไลลักษณ์ ลังกา อาจารย์ประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นประธานโครงการ และดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 ร่วมให้การต้อนรับพร้อมกล่าวให้โอวาทกับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายของโรงเรียนในสังกัดที่เข้าร่วมโครงการจำนวน 240 คน 6 โรงเรียน คือโรงเรียนเขาแก้ววิทยาสรรพ์ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัยเลย โรงเรียนเชียงกลมวิทยา โรงเรียนท่าลี่วิทยา โรงเรียนภูกระดึงวิทยาคม และโรงเรียนภูหลวงวิทยา

ดร.วิไลลักษณ์ ลังกา กล่าวว่า ความสำคัญของค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เป็นค่านิยมพื้นฐานที่สำคัญของคนไทยที่ควรส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และทำความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อก่อให้เกิดคุณลักษณะค่านิยมอันพึงประสงค์ ตลอดจนสามารถนำไปเป็นแนวปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม ด้วยสิ่งนี้เองมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงร่วมกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน และกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้โครงการปรับปรุงการเรียนรู้ แผนงานบูรณาการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต จึงจัดทำโครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ ขึ้น โดยมีเป้าหมายเป็นเด็กและเยาวชนทั้งหมด 20 รุ่นๆ ละ 240 คน

ด้านดร.สมเจษฎ์ ศรีสมจักร์ กล่าวว่า เป็นที่น่ายินดีที่โครงการบ่มเพาะต้นกล้าค่านิยม 12 ประการ ได้เลือกจัดให้เด็กและเยาวชนจังหวัดเลย จำนวน 2 รุ่น คือ รุ่นที่ 8 และรุ่นที่ 9 นับว่าเป็นความโชคดีที่นักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 จะได้เรียนรู้ค่านิยม 12 ประการ หาประสบการณ์เพื่อพัฒนาตนเอง พัฒนาครอบครัวและประเทศชาติ และที่สำคัญจะต้องมีความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ โดเฉพาะอย่างยิ่งสังคมท้องถิ่นที่เป็นถิ่นเกิดของพวกเรา

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2599243

powered by social2s
Go to top