ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย กล่าวว่า การยกระดับเป็นสนามบินศุลกากรจะส่งผลดีต่อภาพรวมของจังหวัด เนื่องจากสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้าได้โดยตรง

เจ๋ง ! ท่าอากาศยานเลยยกระดับเป็น ‘สนามบินศุลกากร’ รับเออีซี

วันที่ 5 มี.ค. 60 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวีระวัฒน์ ทะคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย กล่าวว่า จังหวัดเลยได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นสนามบินศุลกากร เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ทั้งนี้ เกิดขึ้นสมัย นายวิโรจน์ จิวะรังสรรค์ สมัยดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดเลย (1 ต.ค. 56 - 30 ก.ย. 59) สนับสนุนผลักดันเรื่องการประกาศให้ท่าอากาศยานเลยเป็นสนามบินศุลกากรต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้สอดคล้องเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ และนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยว

เจ๋ง ! ท่าอากาศยานเลยยกระดับเป็น ‘สนามบินศุลกากร’ รับเออีซี


ประกอบกับจังหวัดเลยเป็น1 ใน 9 เมือง ที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว และคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เห็นชอบประกาศให้จังหวัดเลยเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ดังนั้น จังหวัดเลยจึงเสนอให้กระทรวงการคลังพิจารณาดำเนินการประกาศให้ท่าอากาศยานเลยเป็นสนามบินศุลกากร เพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ เป็นช่องทางในการพัฒนาเศรษฐกิจ การค้าชายแดน การลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มประเทศอาเซียน ตามมติที่ประชุมกรรมการ กรอ. จังหวัดเลย ครั้งที่ 1/ 2559 เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2559 เห็นชอบ สนับสนุน ผลักดันการประกาศให้ท่าอากาศยานเลยเป็นสนามบินศุลกากร ตั้งอยู่เลขที่ 38 หมู่ 6 บ้านนาอาน ถนนมลิวรรณ ตำบลนาอาน อำเภอเมือง จังหวัดเลย เป็นสนามบินศุลกากร โดยเพิ่มเติมความในลำดับที่ 19/2 ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา จนมาสำเร็จและประกาศในที่สุด

เจ๋ง ! ท่าอากาศยานเลยยกระดับเป็น ‘สนามบินศุลกากร’ รับเออีซี
นายวีระวัฒน์ ทะคง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย

ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย กล่าวอีกด้วยว่า หลังจากประกาศเป็นสนามบินศุลกากรแล้ว ทางกรมท่าอากาศยาน สังกัดกระทรวงคมนาคม จะต้องแจ้งไปยังสายการบินทั่วโลกให้รับทราบว่า ประเทศไทยได้เพิ่มสนามบินศุลกากรอีกหนึ่งแห่ง เพื่อให้สายการบินที่สนใจบินเหมาลำมาลงที่สนามบินเลยได้ แต่เนื่องจากเพิ่งมีการประกาศ ยังไม่มีสายการบินใดติดต่อมา

นอกจากนี้ จะต้องเพิ่มหน่วยงานที่สำคัญคือ ศุลกากร มาประจำสนามบิน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง สาธารณสุข กักกันพืชและสัตว์ มาอยู่ประจำ เบื้องต้นทางสนามบินได้รับงบประมาณจากกรมท่าอากาศยานมาปรังปรุงไฟรันเวย์ และติดตั้งป้ายแจ้งสถานะ จำนวน 70 ล้านบาท ส่วนการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารใหม่รองรับผู้โดยสารที่จะเพิ่มมากขึ้น และสำนักงานหน่วยที่เกี่ยวข้องกำลังอยู่ในระหว่างออกแบบสำรวจคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562 เป็นอย่างช้า ปัจจุบันจังหวัดเลยมีสายการบินนกแอร์และแอร์เอเชียบินประจำทุกวัน ช่วงไฮซีซั่นบินไปกลับวันละ 10 เที่ยวบิน ช่วงเช้าจนถึง 1 ทุ่ม ผู้ใช้บริการเฉลี่ยวันละ 1,000 คน ส่วนช่วงโลว์ซีซั่นลดลงเหลือวันละ 8 เที่ยวบิน ไม่ต่างกันมากนัก ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่านักท่องเที่ยวสามารถมาเที่ยวได้ทุกฤดูกาล

เจ๋ง ! ท่าอากาศยานเลยยกระดับเป็น ‘สนามบินศุลกากร’ รับเออีซี

สุดท้าย ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเลย กล่าวว่า การยกระดับเป็นสนามบินศุลกากรจะส่งผลดีต่อภาพรวมของจังหวัด เนื่องจากสามารถนำเข้าหรือส่งออกสินค้าได้โดยตรง เป็นการอำนวยความสะดวกในด้านการค้า การลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ ซึ่งเครื่องบินเช่าเหมาลำสามารถบินตรงจากต่างประเทศมาลงที่ท่าอากาศยานเลยได้โดยตรง การขนส่งสินค้าเกษตร เช่น ผัก ผลไม้ สินค้าโอทอป ขนส่งโดยตรงไปยังปลายทางได้อย่างรวดเร็ว

สำหรับภาคเอกชน สมาคม หอการค้า และสภาอุตสาหกรรม ควรร่วมมือกันจัดโรดโชว์ไปนำเสนอสถานที่ท่องเที่ยว ของดี สินค้า และผลิตภัณฑ์ แก่เป้าหมาย ชักชวนให้เข้ามายังจังหวัดเลย เบื้องต้นที่ใกล้ที่สุดคือประเทศในกลุ่มเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ เออีซี นั่นเอง

 

 

 

ขอขอบคุณบทความจาก : http://workpointtv.com/news/25495

powered by social2s
Go to top